przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

25.07.16 – Zasady udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jednakże informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany w tym terminie o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wzór wniosku jest dostępny pod adresem:

lecz skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć m.in.:

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność oraz ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Sposób i forma udostępnienia informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Świętokrzyski Kurator Oświaty, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Świętokrzyski Kurator Oświaty powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednakże gdyby w związku z udostępnieniem informacji publicznej Świętokrzyski Kurator Oświaty miał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Świętokrzyski Kurator Oświaty powiadomi wnioskodawcę o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja o Administratorze Danych Osobowych - art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 922)

Administratorem danych osobowych podawanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest Świętokrzyski Kurator Oświaty (al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce). Dane osobowe podane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku. Wnioskodawcy podającemu swoje dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych we wniosku jest dobrowolne, jednakże w przypadku gdy wnioskodawca wnosił o doręczenie mu odpowiedzi za pośrednictwem poczty lub skrzynki e-mailowej niepodanie adresu pocztowego lub mailowego będzie skutkować brakiem możliwości rozpoznania wniosku (w takiej sytuacji wystąpi bowiem brak możliwości doręczenia odpowiedzi). Obowiązek podania danych osobowych przez wnioskodawcę może się jednak zaktualizować w sytuacji, gdy Świętokrzyski Kurator Oświaty stwierdzi, że w danym przypadku występuje konieczność wydania decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania. Wówczas - jeśli wnioskodawca na etapie złożenia wniosku nie podał danych osobowych, których ujęcia w decyzji wymaga art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) i które są konieczne z punktu widzenia skutecznego doręczenia decyzji - będzie wezwany do ich uzupełnienia.

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki