przejdź do treści | przejdź do menu
Nowa strona KO w Kielcach | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu | adresy szkół |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

31.05.16 – Monitorowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Dyrektorzy
gimnazjów,
liceów ogólnokształcących,
techników,
zasadniczych szkół zawodowych,
szkół policealnych dla młodzieży
województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 prowadzone będzie monitorowanie realizacji doradztwa zawodowego w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych dla młodzieży.

Celem monitorowania realizacji doradztwa zawodowego jest pozyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z realizacją doradztwa zawodowego oraz o uwzględnieniu zalecanych warunków i sposobów jego realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

Działanie prowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Kuratorów Oświaty w 16 województwach wspierane będzie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2015/2016 monitorowaniem zostanie objętych:

Badaniem zostaną objęte gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży, z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

Typowania szkół dokonują Kuratorzy Oświaty.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.

Dyrektorów wytypowanych szkół proszę o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy, dostępnych także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
men.gov.pl/strony/monitorowanie-realizacji-praktycznej-nauki-zawodu-w-zasadniczej-szkole-zawodowej.html

Planowany termin wypełniania ankiet: 1.06.2016r. (od godz. 12.00) – 7.06.2016r.

Rejestracja wytypowanych dyrektorów na platformie możliwa jest w każdym terminie. Dyrektorów, którzy rejestrowali się w latach ubiegłych, zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła.

Ankiety będą widoczne na platformie SEO od terminu rozpoczęcia monitorowania,
tj. od godz. 12.00 w dniu 1 czerwca 2016r. Zostaną one przypisane wszystkim szkołom znajdującym się w bazie NPSEO, nie tylko tym wytypowanym do monitorowania. Natomiast o wypełnienie przypisanych ankiet prosimy tylko wytypowane przez Kuratorium Oświaty szkoły.

Bardzo prosimy Państwa Dyrektorów szkół o dokładne sprawdzanie zawartości skrzynek pocztowych podanych na platformie SEO w trakcie rejestracji, w tym zabezpieczeń antyspamowych, do których mogą trafiać informacje wysyłane automatycznie przez platformę SEO oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zobowiązuję Państwa Dyrektorów szkół do niezwłocznego poinformowania drogą e-mailową Kuratorium Oświaty w Kielcach o wypełnieniu ankiety na adres osoby odpowiedzialnej za dany typ szkoły.

Podkreślam jednocześnie, że odpowiedzialne podejście do monitorowania, poprawność i rzetelność wypełnienia ankiet jest świadectwem jakości sprawowanego przez Państwa nadzoru pedagogicznego.

Przedmiotowe zadanie w Kuratorium Oświaty w Kielcach koordynują wizytatorzy:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Do pobrania:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro
Dane teleadresowe wszystkich pracowników urzędu (PDF do wydruku)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki